dostawa darmowa dostawa!

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ
 1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marpress Marek Zwoliński z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem drukarni internetowej drukarniafortuny.pl (zwanej dalej: „Drukarnią Internetową”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Marpress Marek Zwoliński z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 1 Definicje
 1.Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2.Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Drukarnię, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3.Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Drukarnia w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4.Drukarnia - oznacza Marpress Marek Zwoliński z siedzibą w Wąsach Kolonii (05-083), ul. Spokojna 35B, NIP: 8791613972, REGON: 870475643,  e-mail: druk@drukarniafortuny.pl, będącą jednocześnie właścicielem Drukarni Internetowej.
 
 5.Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Drukarni Internetowej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Drukarni Internetowej.
 6.Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 7.Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8.Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Drukarnię, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 9.Materiały - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są dostarczone przez Klienta w celu zamieszczenia ich na zamawianym Towarze.
 10.Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11.Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12.Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 13.Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Drukarni Internetowej.
 14.Strona Internetowa Drukarni - oznacza strony internetowe, pod którymi Drukarnia prowadzi Drukarnię Internetową, działające w domenie drukarniafortuny.pl.
 15.Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Drukarnię za pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16.Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Drukarni przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 17.Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Drukarnią.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Drukarni Internetowej
 1.Wszelkie prawa do Drukarni Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Drukarni, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Drukarni (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Drukarni w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Drukarni, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Drukarni wyrażoną na piśmie.
 2.Drukarnia dołoży starań, aby korzystanie z Drukarni Internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Drukarni to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Drukarni jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3.Drukarnia stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Drukarni, zapisywane są przez serwer Drukarni na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Drukarni na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Drukarnia wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Drukarni.
 4.W celu złożenia zamówienia w Drukarni Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Drukarni, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5.W celu złożenia zamówienia w Drukarni Internetowej przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Drukarni Internetowej, Strony Internetowej Drukarni lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Drukarnię, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7.Drukarnia oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Drukarnia nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 8.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Drukarni Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Drukarni, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Drukarni; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
§ 3 Rejestracja
 1.W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2.Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Drukarni Internetowej.
 3.W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Drukarnię na Stronie Internetowej Drukarni i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Drukarni poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4.W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5.W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Drukarnia wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Drukarni lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6.Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Drukarnią umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Drukarni stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Drukarni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Drukarnię. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
§ 4 Zamówienia
 1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Drukarni nie stanowią oferty Drukarni w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2.Klient może składać zamówienia w Drukarni Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3.Klient ma możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym Towar zostanie wykonany według jego specyfikacji lub będzie służył zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W tym celu Klient może przesłać własny projekt lub zamówić projekt od Drukarnię za pośrednictwem Strony Internetowej Drukarni. W tym celu, Klient kompletując zamówienie, może wybrać model Towaru, którym jest zainteresowany spośród przedstawionych przez Drukarnię na Stronie Internetowej Drukarni, określając jego właściwości lub nadając cechy ściśle związane z jego osobą, w szczególności: kolorystyka, nakład, format (długość, szerokość), uszlachetnienie (folia mat, folia połysk, folia soft touch), wyposażenie dodatkowe, uszlachetnienie, ilość wzorów, czcionkę, treść jaka ma być zamieszczona na wybranym Towarze. Funkcjonalność Strony Internetowej Drukarni zapewnia również możliwość wgrania własnych Materiałów. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Drukarni. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Drukarni, wybierając na Stronie Internetowej Drukarni przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Drukarni, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. W przypadku zamówienia projektu Drukarnia przesyła do Klienta projekt Towaru w formie pliku graficznego, zgodnie ze wstępnym zamówieniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając możliwe formy płatności oraz Dostawy. Klient może zaakceptować przesłany projekt lub go odrzucić poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną do Drukarni wskazując wybrany sposób Dostawy oraz formę płatności. Klient składa w ten sposób zamówienie. Każdorazowo przed wysyłaniem zamówienia do Drukarni podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 4.Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Drukarnię na Stronie Internetowej Drukarni. Klient w wiadomości przesyłanej do Drukarni, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Drukarni oraz swoje dane teleadresowe.
 5.Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 4, Drukarnia przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Drukarnię informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Drukarni wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
 6.Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Drukarni. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Drukarni, wybierając na Stronie Internetowej Drukarni przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Drukarni, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7.Materiały przesłane przez Klienta do druku powinny być przygotowane według specyfikacji Drukarni, jak również zweryfikowane przez Klienta pod kątem poprawności ortograficznej, gramatycznej oraz językowej. Drukarnia może wprowadzać drobne korekty techniczne w przesłanych przez Klienta materiałach, tak aby spełniały minimalne wymagania techniczne, niezbędne do wydruku zamówionego produktu. Specyfikacje i makiety dostępne są w karcie każdego Towaru, Klient każdorazowo może zapoznać się z nim przed złożeniem zamówienia.
 8.Na Stronie Internetowej Drukarni dostępnych jest kilka opcji wgrania pliku w zależności od wybranego przez Klienta Towaru i wielkości pliku. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności ze specyfikacją. W przypadku stwierdzenia niezgodności przesłanego pliku ze specyfikacją, Drukarnia powiadomi o tym Klienta na adres poczty elektronicznej.
 9.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Drukarni przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10.Po złożeniu zamówienia, Drukarnia przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 11.Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Drukarnia przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Drukarni o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 12.Po zawarciu Umowy sprzedaży, Drukarnia potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 13.W ramach złożonego zamówienia, Klient ma możliwość do zgłaszania poprawek do projektu wykonanego zgodnie z przesłaną specyfikacją. Klientowi przysługuje do wykorzystania 2 godziny robocze pracy grafika. Jeśli zgłoszone poprawki przekroczą wskazany czas, Drukarnia skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia dalszych kosztów związanych ze zgłoszonymi poprawkami, które Klient ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia.
 14.Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia: a. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm, b. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm, c. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm, d. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm, e. różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej. f. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 0,5 mm, g. grubość oraz gramatura użytych materiałów, ze względu na stosowane procesy technologiczne oraz różnice w materiałach producentów może odbiegać od nominalnej w granicach do 15%. Zdjęcia i grafiki prezentowane na stronie mogą nieznacznie różnić się od finalnego produktu ze względu na zmiany i ograniczenia wprowadzane przez producentów komponentów, jednak różnice te nie mogą powodować niezgodności ze specyfikacją produktu.
 15.Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca.
 16.Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
§ 5 Płatności
 1.Ceny na Stronie Internetowej Drukarni zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 a)przelew bankowy na rachunek bankowy Drukarni (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Drukarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia, akceptacji przez Drukarnię plików graficznych dostarczonych przez Klienta oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Drukarni);
 b)przelew bankowy na rachunek bankowy Drukarni z opcją odbioru osobistego w biurze Drukarni (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Drukarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia, akceptacji przez Drukarnię plików graficznych dostarczonych przez Klienta oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Drukarni, zaś Towar wydany zostanie w biurze Drukarni;
 c)przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Drukarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia, akceptacji przez Drukarnię plików graficznych dostarczonych przez Klienta oraz po otrzymaniu przez Drukarnię informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);
 d)karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Drukarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia, akceptacji przez Drukarnię plików graficznych dostarczonych przez Klienta oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Drukarni);
 e)gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Drukarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz akceptacji przez Drukarnię plików graficznych dostarczonych przez Klienta).
 3.Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 4.W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Drukarnia wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Drukarnia odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Drukarnia prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§ 6 Dostawa
 1.Drukarnia realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.Drukarnia jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3.Drukarnia zamieszcza na Stronie Internetowej Drukarni informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Na termin realizacji zamówienia składa się czas wyprodukowania zamówionego Towaru, powiększony o czas Dostawy. Łączny maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 21 Dni roboczych.
 4.Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany jest na Stronie Internetowej Drukarni i liczony jest w Dniach roboczych.
 5.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6.W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Drukarnię.
 7.Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8.Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Drukarni w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Drukarni, po wcześniejszym ustaleniu z Drukarnią terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 9.Drukarnia na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia, przesyła fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Drukarnia rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.
 10.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Drukarni Internetowej przez Dostawcę, Drukarnia skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
§ 7 Rękojmia
 1.Drukarnia zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Drukarnia jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 a)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Drukarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Drukarnię albo Drukarnia nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Drukarnię usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Drukarnię. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 b)żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Drukarnia jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 Drukarnia może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Drukarnia.
 3.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Drukarni. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Drukarnia.
 4.Drukarnia odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Drukarni.
 6.Drukarnia w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7.Klient może zgłosić Drukarni reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Drukarnię. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres zamowienia@drukarniafortuny.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Drukarnia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 8.Drukarnia nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 9.Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 10.Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.
 11.W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 12.W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem, Drukarnia odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.
 13.Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 14.Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 15.Drukarnia jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
 16.W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Drukarnia ponosi odpowiedzialność do wartości Umowy sprzedaży.
§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1.Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3.Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Drukarni oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Drukarni, tj.: Marpress Marek Zwoliński, ul. Robotnicza 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Drukarni, tj.: zamowienia@drukarniafortuny.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Drukarnię na Stronie Internetowej Drukarni pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5.Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Drukarnia przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6.Drukarnia ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Drukarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7.Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Drukarnię, Drukarnia nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8.Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Drukarni niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Drukarni przed upływem tego terminu.
 9.W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 10.Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Drukarnia informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Drukarni.
 11.Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12.Drukarnia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13.Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 9 Usługi nieodpłatne
 1.Drukarnia świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 a)Formularz kontaktowy;
 b)Newsletter;
 c)Prowadzenie Konta Klienta;
 d)Zamieszczanie Opinii.
 2.Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3.Drukarnia zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4.Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Drukarni wiadomości do Drukarni.
 5.Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Drukarni.
 6.Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Drukarnię na Stronie Internetowej Drukarni. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 7.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Drukarnię, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Drukarni. Newsletter przesyłany jest przez Drukarnię do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8.Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9.Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 10.Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Drukarnię, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Drukarni indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 11.Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Drukarni.
 12.Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Drukarni, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 13.Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Drukarni żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Drukarnię, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 14.Drukarnia jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Drukarni lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Drukarni lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Drukarnia zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§ 10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie przesyłanych Materiałów w celu realizacji zamówienia
 1.Przesyłając Materiały, Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Przesłane Materiały nie wyrażają poglądów Drukarni i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Drukarnia nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2.Klient oświadcza, że:
 a)jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na rozpowszechniane przezeń treści;
 b)udostępnienie w ramach realizacji zamówienia, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 3.Klient nie jest uprawniony do:
 a)przesyłania w ramach realizacji zamówienia, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
 b)przesyłania Materiałów w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 c)naruszania jakiekolwiek praw osób trzecich, w tym praw związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 d)przesyłania Materiałów posiadających charakter obraźliwy bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, zawierających słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 1.W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Drukarni narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Drukarnię o potencjalnym naruszeniu.
 2.Drukarnia powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Drukarni, treści będących przyczyną naruszenia.
§ 12 Ochrona danych osobowych
 1.Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
 1.Zarówno Klient, jak i Drukarnia mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2.Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Drukarni stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Drukarni z oświadczeniem woli Klienta.
 3.Drukarnia wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
§ 14 Postanowienia końcowe
 1.Drukarnia ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Drukarnia ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Drukarni.
 3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4.Drukarnia informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Drukarnia informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5.Drukarnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Drukarnię do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Drukarni. Drukarnia poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Drukarnię, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §13 Regulaminu.
 6.Umowy z Drukarnią zawierane są w języku polskim.
 7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r.