dostawa darmowa dostawa!

Reklamacje


W przypadku stwierdzenia wady produktu zamówionego w naszym sklepie internetowym, masz prawo do złożenia reklamacji, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu (§ 7 – Rękojmia). Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Wada fizyczna polegać może w szczególności na tym, że:
- dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem;
- towar jest uszkodzony, posiada rażące wady techniczne;
- brakuje niektórych części zamówienia;
- ilość dostarczonego towaru nie jest zgodna z zamówieniem.

W celu złożenia reklamacji rekomendujemy wypełnienie udostępnionego poniżej Formularza Reklamacyjnego oraz dołączenie dokumentacji zdjęciowej i wysłanie drogą mailową na adres: druk@drukarniafortuny.pl. lub pocztą, na adres Sprzedawcy: Marpress ul. Robotnicza 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki


Przy składaniu reklamacji należy podać numer zamówienia lub załączyć dowód zakupu towaru. Celem przyśpieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o możliwie dokładne opisanie istoty problemu w formularzu reklamacyjnym, jak również o dołączenie i przesłanie na adres mailowy Drukarni zdjęć dokumentujących wady produktu lub protokołu szkody sporządzonego w obecności kuriera.

Po wstępnym rozpatrzeniu reklamacji poprosimy Ciebie o odesłanie reklamowanego produktu na nasz adres:  ul. Robotnicza 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki

W przypadku, gdy zasadność reklamacji, w której klient żąda wymiany towaru na wolny od wad, jest ewidentna – i możliwa do ustalenia w oparciu o dokumenty przesyłane drogą mailową (zdjęcia, protokół szkody, itp.), może zostać ona uwzględniona przez Sprzedawcę bez konieczności fizycznego odsyłania wadliwego produktu przez Klienta (dotyczy to np. niekompletnego zamówienia lub uszkodzonego towaru. W przypadku dostarczenia produktu innego, niż zamówiony, Klient obowiązany jest każdorazowo do zwrotu omyłkowo dostarczonego produktu). W przypadku uznania tak złożonej reklamacji za niejednoznaczną w oparciu o przekazane drogą mailową zdjęcia lub dokumenty, Sklep niezwłocznie zażąda od Klienta zwrotu całości lub części wadliwego zamówienia celem zweryfikowania wadliwości towaru. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu towaru poniesie Sprzedawca.

Reklamacje rozpatrujemy możliwie najszybciej, maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, niewadliwy produkt wyślemy do Ciebie, bez dodatkowych kosztów, w terminie 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji - lub zwrócimy Ci pieniądze. Należy pamiętać, że reklamowany towar musi być kompletny oraz nie może posiadać śladów użytkowania.


W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy:
Drukarniafortuny.pl
tel. 22 4680262
e-mail: druk@drukarniafortuny.pl

UWAGA!


Wady technicznej nie stanowią nieznaczne różnice kolorów pomiędzy monitorem a wydrukiem, ponieważ nie jest możliwe technicznie i produkcyjnie całkowite ich wyeliminowanie. Wynikają one z różnic w wyświetlaniu kolorów przez różnego typu monitory komputerowe. Różnice kolorystyczne mogą również wystąpić w pracach, które ze względów technologicznych drukowane są na różnych maszynach drukujących, różnych podłożach oraz przy wznawianiu produkcji. Opisane wyżej, nieznaczne różnice kolorystyczne nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta.

USZKODZENIE PRZESYŁKI W TRANSPORCIE


Rekomendujemy zbadanie stanu przesyłki w obecności doręczającego ją kuriera – w szczególności, jeśli przesyłka wygląda na uszkodzoną nawet z zewnątrz (pogięta, zniekształcona paczka).
Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 545 § 2 k.c.), w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika (kuriera), kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (kuriera).

Jeżeli zauważysz, że przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna (np. w liście przewozowym widnieją 3 paczki a Ty otrzymujesz tylko dwie), otwórz przesyłkę w obecności kuriera i poproś o sporządzenie protokołu szkody.Protokół szkody należy wypełnić w obecności kuriera oraz zatrzymać kopię dokumentu. Jeśli uszkodzenie paczki zostało zauważone po wyjściu kuriera, prosimy skontaktować się niezwłocznie z firmą kurierską w celu sporządzenia protokołu szkody. Następnie prosimy przesłać dokumentację zdjęciową oraz protokół do firmy kurierskiej oraz do nas na adres e-mail: druk@drukarniafortuny.pl


W opisanej wyżej sytuacji, szczególnie w przypadku uszkodzenia przesyłki,masz możliwość zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do kuriera.

Jeżeli jednak skierujesz swoją reklamację do naszego sklepu i reklamacja ta zostanie przez nas uwzględniona, prosimy Cię o wypełnienie poniższego Oświadczenia o przelewie (cesji) na nasz Sklep wierzytelności przysługującej Ci względem kuriera. To umożliwi nam dalsze dochodzenie należności od przewoźnika.


OŚWIADCZENIE


W przypadku opisanym powyżej, prosimy Cię o przesłanie podpisanego oświadczenia pocztą i – jeżeli masz taką możliwość –  wysłanie skanu podpisanego oświadczenia drogą mailową. W obu przypadkach, prosimy także o załączenie protokołu szkody.


Dokumenty do pobrania

Formularz odstąpienia od umowy.pdf

Cesja uprawnień reklamacyjnych do kuriera.pdf